Tarihçe

Kaynaklara göre Siirt adının Sami Dili’nden gelmektedir. Bazı kaynaklarda ise bu adın, Keldani Dili’nden, kent anlamına gelen Keert (Kaa’rat) sözcüğünden kaynaklandığı yazılıdır. Siirt sözcüğü, isim kaynaklarında; Esart, Sairt, Siirt, Siird, gibi çeşitli biçimlerde kullanılmıştır. Süryani’ler kente Se’erd (yöresel söyleniş biçimiyle Sert) demişlerdir. XIX. yy.’da Sert, Seerd, Sört, Sairt olarak kullanılmış, günümüzde de Siirt biçimiyle benimsenmiştir.

Tarihsel Gelişimi: Siirt, Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının kesiştikleri alanda kurulmuştur. Bu yüzden kuzeyinde ve güneyinde ortaya çıkan uygarlıklar, yörenin kültürel gelişmesinde etkili olmuştur. Yakın zamana kadar Siirt tarihinin İ.Ö. IV. yy. öncesi dönemleri bilinmemekteydi. 1963 yılında Halet ÇAMLIBEL ve R. J. BRAIDWOOD başkanlığında kurulan Güneydoğu Anadolu Tarih Öncesi Araştırmaları Karma Projesi kapsamında, Siirt’e yapılan yüzey araştırmalarında Neolitik, Kalkolitik, Tunç ve Helenistik, Roma, Bizans–İslam ve Yakınçağı kapsayan dönemlere ait buluntular ortaya çıkarılmıştır.

M.Ö. 3000’lerde yöreye egemen olan Hurri’lerden sonra sırasıyla Hitit, Urartu, Asur, Med ve Pers’ler hakimiyet kurmuşlardı.

Siirt, 639’da İslam Devleti himayesine girmiştir. 661 yılında kurulan Emevi Hilafeti bölge ile birlikte Siirt’i de hakimiyet altına almıştır. Ardından bölgeye Abbasiler egemen olmuştur.

Malazgirt Savaşı’ndan sonra Türkler Anadolu’ya yerleşmeye başlamış ve Siirt Yöresi, Hasankeyf Artuklular’ın yönetiminde kalmıştır. Artuklular’dan sonra Siirt’e Akkoyunlular ve Safeviler egemen olmuştur. XVI. yy.’da ise Osmanlı Devleti yönetimine geçmiştir. 1867 Vilayet Nizamnamesi ile Siirt Livası Diyarbekir Vilayetine, 1892’de ise Bitlis Vilayetine bağlanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte il statüsüne kavuşmuştur.

Siirt Yatırım Destek Ofisi

Bahçelievler Mah. Hükümet Bulvarı Muhsin Özel Apartmanı No:29 SİİRT

Bilgi Hattı

0(482) 223 39 09